فعالیت های پرورشی و فوق برنامه

طرح روشنا

 
 

 گزارش فرهنگی

مسابقات قرآنی92-91

کسب رتبه اول و دوم در مسابقات صحیفه سجادیه منطقه 3
کسب رتبه اول در رشته مفاهیم مسابقات قرآنی سمپاد

کسب رتبه سوم در رشته حفظ مسابقات قرآنی سمپاد
کسب رتبه اول در رشته مفاهیم مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه اول و دوم در رشته حفظ مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه اول در رشته قرائت مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه دوم در رشته نهج البلاغه مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه سوم در رشته احکام مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه سوم در رشته نماز مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه اول در رشته انشاء نماز مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه دوم و سوم در رشته صحیفه سجادیه مسابقات قرآنی منطقه3

اخبار فرهنگی

مسابقات قرآنی(94-93)

 

کسب رتبه سوم در رشته ترتیل مسابقات قرآنی استان تهران

کسب رتبه اول در رشته حفظ مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه اول در رشته قرائت مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه سوم در رشته قرائت مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه اول در رشته ترتیل مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه دوم در رشته ترتیل مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه سوم در رشته ترتیل مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه اول در مسابقات نهج البلاغه منطقه 3

کسب رتبه دوم در مسابقات نهج البلاغه منطقه 3

کسب رتبه دوم در مسابقات صحیفه سجادیه منطقه 3

کسب رتبه برگزیده در مسابقات احکام منطقه 3

کسب رتبه برگزیده در مسابقات انشاء نماز منطقه 3

کسب رتبه دوم در مسابقات تئاتر منطقه 3

کسب رتبه اول در رشته حفظ مسابقات قرآنی سمپاد

کسب رتبه سوم در رشته حفظ ویژه مسابقات قرآنی سمپاد

کسب رتبه سوم در رشته قرائت مسابقات قرآنی سمپاد

کسب رتبه سوم در رشته معارف مسابقات قرآنی سمپاد

مسابقات قرآنی 95-94

کسب رتبه اول در رشته حفظ مسابقات قرآنی منطقه 3 و راهیابی به مرحله استانی 
کسب رتبه اول رشته قرائت مسابقات قرآنی منطقه 3 و راهیابی به مرحله استانی
کسب رتبه اول  رشته ترتیل مسابقات قرآنی منطقه3 و راهیابی به مرحله استانی
کسب رتبه دوم  رشته  ترتیل  مسابقات قرآنی منطقه 3 
کسب رتبه  دوم رشته نهج البلاغه مسابقات قرآنی منطقه 3 
کسبرتبه دوم رشته صحیفه‌سجادیه مسابقات قرآنی‌منطقه 3 
کسب رتبه سوم  رشته احکام مسابقات قرآنی منطقه 3 
کسب رتبه برگزیده در رشته حفظ مسابقات قرآنی سمپاد و راهیابی به مسابقات کشوری
کسب رتبه برگزیده در رشته قرائت مسابقات قرآنی سمپاد و راهیابی به مسابقات کشوری
کسب رتبه دوم در رشته انشاء  نماز مسابقات قرآنی منطقه3